Deklaracja dostępności

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej e-learning.pwste.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-07-21.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-21.

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nawigacja serwisu:
  • Serwis nie posiada mapy strony, wyszukiwarka odnosi się do kursów, a nie do mapy strony.
 • Wygląd serwisu:
  • Elementy graficzne nie są dostępne cyfrowo.
 • Formularze serwisu:
  • W niektórych polach formularzu brakuje podpowiedzi pozwalających na poprawne wpisanie danych.
 • Dokumenty:
  • Linki do pobrania plików nie informują o rozmiarze plików oraz języku dokumentu,
  • Dokumenty do pobrania nie są dostępne cyfrowo.
 • Struktura treści:
  • Brak w tabelach prezentujących dane opisów oraz tytułów,
  • Rozmiar czcionek w niektórych elementach formularzy jest określony w jednostkach bezwzględnych.
 • Linki:
  • W serwisie w niektórych miejscach występują puste linki.
 • Jakość kodu:
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML/CSS.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Dział Informatyki PWSTE w Jarosławiu.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: https://e-learning.pwste.edu.pl/mod/page/view.php?id=587

Skróty klawiaturowe

Na stronie e-learning.pwste.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Andrzej Kierepka. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: dostepnosc@pwste.edu.pl, telefon 16 624 46 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu znajduje się na stronie deklaracji dostępności PANS w Jarosławiu.